2017 Photo Showcase

Day 1
Day 1
NCYC Opening Prayer
NCYC Opening Prayer
Opening Prayer
Opening Prayer
Opening Prayer
Opening Prayer
Louise's Small Group
Louise's Small Group
Louise's Small Group
Louise's Small Group
Kathryn's Small Group
Kathryn's Small Group
Kathryn's Small Group
Kathryn's Small Group
Learning Opportunity
Learning Opportunity
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Sleeping Choristers
Sleeping Choristers
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 3
Day 4
Day 4
Day 4
Day 4
Day 4
Day 4
Day 4
Day 4
Day 4
Day 4
Day 4
Day 4
Day 5
Day 5
Day 5
Day 5
Day 5
Day 5
Day 5
Day 5
Day 5
Day 5
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 7
Day 8
Day 8
Day 8 - Mall of America Trip
Day 8 - Mall of America Trip