2012-2013 Jazz Ensemble & Combos Concert Schedule

  • Fall Concert: October 22, 2012, 7:30 PM, Escher Auditorium
  • Winter Concert: December 3, 2012, 7:30 PM, Escher Auditorium
  • Winter Concert: February 12, 2013, 7:30 PM, Escher Auditorium
  • Spring Concert: April 29, 2013, 7:30 PM, Escher Auditorium