FAP Staff Contact

Brian Jose
Executive Director
(320) 363-5030
bjose@csbsju.edu

Adam Dahl
Technical Director
(320) 363-5905
(320) 363-3312
adahl@csbsju.edu
Eric Geier
Facility Operations Manager
(320) 363-5778
egeier@csbsju.edu

Gwen Geisenhof
Department Coordinator
(320) 363-2963
ggeisenhof@csbsju.edu
Leslie Hanlon
Director of Fundraising
& Marketing
(320) 363-5311
lhanlon@csbsju.edu

Kevin Knodl
Director of Operations
(320) 363-5386
kknodl@csbsju.edu
Jill Dubbeldee Kuhn
Gallery Manager
(320)363-5792
jdubbeldeekuhn@csbsju.edu

Deb Lehman
Director of Community Outreach
(320) 363-2556
dlehman@csbsju.edu
Diane Scheierl
Administrative Coordinator
(320) 363-5921
dscheierl@csbsju.edu

Megan Vetsch
Operations & Marketing Manager
(320) 363-5507
mvetsch@csbsju.edu
Deb Wolford
Box Office Systems Manager
(320) 363-5700
dwolford@csbsju.edu